Algemene voorwaarden GymFit

 

Artikel 1. Begrippen

GymFit is het bedrijf dat is gevestigd aan de Rozebotteltuin 25, 7433 CW te Schalkhaar, KvK-nummer 57104735. GymFit heeft een samenwerkingsverband met Fyxs in Schalkhaar.

Een trainee is een natuurlijke persoon die een trainingsprogramma volgt bij GymFit.

Personal training is een individuele training maximaal bestaand uit twee trainees, die wordt begeleid door een personal trainer.

Een 'small group' is een begeleide groepstraining met meer dan twee trainees.

Een trainingsprogramma kan zowel bestaan uit een personal training als uit een ‘small group’.

Onder overeenkomst wordt ten minste verstaan het GymFit Training Contract.

Onder schriftelijk wordt tevens verstaan de elektronische vorm, zoals mail, sms en/of whatsapp, tenzij anders is vermeld.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 De door GymFit verstrekte offertes/aanbiedingen zijn als aanbod 30 dagen geldig en zijn volledig vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.

2.2 De prijzen in de offertes/aanbiedingen zijn exclusief BTW tenzij anders is vermeld.

2.3 Gebondenheid aan de offerte/aanbieding ontstaat als de trainee binnen de tijdsduur zonder wijziging of voorbehoud de offerte/aanbieding heeft bevestigd aan GymFit. Daarmee ontstaat een overeenkomst conform de offerte/aanbieding. Bij wijzigingen of voorbehouden ten opzichte van de offerte/aanbieding is een bevestiging van de afspraken door GymFit nodig.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid                

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten - inclusief aanvullende offertes, aanbiedingen en overeenkomsten - die betrekking hebben op het verrichten van een trainingsprogramma.

3.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.


Artikel 4. Doelstelling en intake
GymFit is een specialist op het gebied van bewegen, gezonde leefstijl en vitaliteit. GymFit verzorgt personal training en geeft leefstijladvies op maat, middels persoonlijke begeleiding, fysieke en mentale coaching. Na een uitgebreid intakegesprek wordt besloten of en zo ja welk specifiek trainingsprogramma plus de daarmee gepaard gaande doelstellingen zullen worden gevolgd.

Artikel 5. Intentieverklaring
Nadat het doel van het trainingsprogramma is vastgelegd verklaren zowel de trainee als GymFit door ondertekening van het GymFit Training Contract samen te werken teneinde het beoogde resultaat binnen de daarvoor gestelde termijn te behalen.

Artikel 6. Duur van de overeenkomst en trainer
6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal twaalf weken tenzij anders is overeengekomen.
6.2 GymFit behoudt het recht om de trainer te wisselen voor een andere trainer.

Artikel
7. Verplichtingen van GymFit
7.1 GymFit zal zich inspannen om de in de overeenkomst afgesproken activiteiten naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen te begeleiden richting het afgesproken doel.
7.2 Indien GymFit genoodzaakt is een personal trainer te laten vervangen door een andere trainer zal dat een trainer zijn met een soortgelijke gekwalificeerde deskundigheid. GymFit zorgt er voor dat de nieuwe trainer op de hoogte is van het trainingsprogramma en een training kan geven die aansluit bij het trainingsprogramma.

Artikel 8. Verplichtingen van trainee
8.1 De trainee verklaart in beginsel gezond en fysiek in staat te zijn om instructies van GymFit zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. De trainee stelt GymFit voorafgaand aan het starten van de trainingen op de hoogte van lopende blessures, blessures uit het verleden, en andere medische beperkingen die mogelijkerwijs het trainingsprogramma kunnen beïnvloeden.
8.2 Tijdens het trainingsprogramma dient de trainee andere sportactiviteiten te melden aan GymFit om overbelasting en blessures te voorkomen.
8.3 De trainee onderwerpt zich aan de door de personal trainer gegeven instructies en vastgestelde hygiëne-, kleding- en veiligheidsmaatregelen.
8.4 Wijzigingen in het postadres, mailadres en telefoonnummer dienen binnen twee weken schriftelijk aan GymFit te worden medegedeeld.

Artikel 9. Afzeggen en inhalen
9.1 Kostenloos afzeggen van een personal training dient minimaal 24 uur tevoren aan de personal trainer te worden gedaan. Afzeggen kan alleen telefonisch via het 06-nummer van de personal trainer of via een whatsapp/sms-bericht. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, worden de verschuldigde kosten in rekening gebracht.
9.2 Bij een
geldige afzegging bedoeld in het eerste lid, kan de overeenkomst worden verlengd met een duur van maximaal twee weken ofwel een periode die vooraf wordt afgesproken met de trainer.
9.3 Een 'small group' kan in beginsel niet kostenloos worden afgezegd. Voorafgaand aan de 'small group' ontvangt GymFit graag bericht van eventuele verhindering via de mail of via het 06-nummer. Inhalen van de 'small group' is alleen mogelijk als er bij GymFit binnen twee weken een vergelijkbare training beschikbaar is, zulks ter beoordeling van GymFit.

Artikel
10. Opschorting (tijdelijk stopzetten) en overmacht
10.1 Bij langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van GymFit het trainingsprogramma tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander deugdelijk bewijs, zulks ter beoordeling door GymFit. In beginsel kan er niet worden opgeschort wegens studie, stage, werk en vakantie.
10.2 Bij ziekte of overmacht waardoor GymFit niet in staat is training te geven, schort het trainingsprogramma op indien GymFit geen vervangende trainer heeft kunnen regelen. GymFit informeert de betreffende trainees zo snel mogelijk. GymFit zorgt voor een passende inhaalmogelijkheid als het trainingsprogramma is opgeschort.

Artikel 11. Opzegging
11.1 Indien mocht blijken dat het beoogde resultaat door verzwegen medische- en/of psychische gebreken en/of het niet naar waarheid hebben ingevuld van het intakeformulier, niet (volledig) kan worden bereikt heeft GymFit het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd de gehoudenheid van de trainee om het trainingsbedrag over de gehele overeengekomen periode te voldoen.
11.2 Indien de trainee de gegeven instructies structureel overtreedt en/of negeert, is dat voor GymFit een reden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, waarbij trainee het trainingsbedrag over de gehele overeengekomen periode, verschuldigd blijft.
11.3 De trainee kan de overeenkomst tussentijds beëindigen op medische gronden en met overlegging van een medische verklaring door een erkende arts waaruit de noodzaak blijkt. Van deze beëindiging kan pas gebruik gemaakt worden na de opschortingstermijn van artikel 10.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 GymFit is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan het trainingsprogramma. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij GymFit is geheel voor eigen risico van de trainee.
12.2 GymFit is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of veroorzaakt door het verzwijgen van medische- en/of psychische problemen van de trainee.
12.3 Daarnaast is GymFit niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers, die zijn achtergelaten in de nabijheid van de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd.
12.4 De trainee is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of eigendommen van GymFit.

Artikel 13. Betalingen en kosten
13.1 Betaling van het overeengekomen trainingsbedrag moet binnen twaalf dagen na factuurdatum worden voldaan op de rekening van GymFit tenzij schriftelijk vooraf anders is overeengekomen.
Indien de trainee in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de trainee van rechtswege in verzuim. Trainee is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd en eventueel bijkomende kosten zoals incassokosten en advocaatkosten. De rente over het opeisbare bedrag kan worden berekend vanaf het moment dat de trainee in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
13.2 Indien het trainingsprogramma buiten het sportcentrum zal plaatsvinden, worden de trainingskosten vermeerderd met in redelijkheid gangbare reiskosten per km, gerekend vanaf de woning van de personal trainer tot de plaats waar de training zal worden gegeven.
13.3 Het bedrag van het trainingsprogramma kan eenzijdig door GymFit worden aangepast, afhankelijk van onder andere kostprijsfactoren. Deze verhoging zal evenwel tijdig, minimaal twee maanden voorafgaand aan de verhoging, aan de trainee worden meegedeeld. Trainee heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen indien hij/zij het gewijzigde bedrag niet wenst te accepteren.


Artikel 14. Privacy
14.1 Ten behoeve van de overeengekomen opdracht zal Gymfit de nodige persoonsgegevens registreren. Gymfit zal deze gegevens niet anders gebruiken dan voor de overeengekomen opdracht en voor eventuele algemene bedrijfscommunicatie met een mogelijkheid zich daarvoor af te melden. Gymfit zal de persoonsgegevens niet zonder voorafgaande toestemming verstrekken aan derden, behoudens wettelijke verplichtingen.
14.2 Verwerking van persoonsgegevens van trainees en/of contractpartijen gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Artikel 15. Klachten en bevoegde rechter

15.1 Indien een trainee niet tevreden is over GymFit, kan de trainee een schriftelijke klacht via de post of via mail indienen bij GymFit. Binnen twee weken na het indienen van de klacht zal GymFit de klacht behandelen en waar mogelijk met een oplossing komen.
15.2 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar GymFit is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

GymFit 2019

Download hier de voorwaarden